Oświadczenie o dostępności


Deklaracja dostępności Beskidzkiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Beskidzkie Centrum Medyczne Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Beskidzkiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. znajdującej się pod adresem https://online.bcm.bielsko.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-11-02.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-02.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia : 2020-11-04. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez  Beskidzie Centrum Medyczne.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Iwona Mikołajczyk, imikolajczyk@bcm.bielsko.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 826 34 07.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Przychodni przy ulicy Dąbrowskiego 3

  • Przy ulicy Dąbrowskiego w odległości ok. 40m od wejścia do Przychodni znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
  • Przy wejściu do budynku od strony ul Dąbrowskiego 3 znajduje się domofon, gdzie dla osób niepełnosprawnych można zamówić transport windą. Personel rejestracji wskaże dojście do windy oraz będzie asystował przy transporcie osoby niepełnosprawnej do Przychodni i w drodze powrotnej.
  • istnieje możliwość wstępu z psem asystującym bez ograniczeń,

Budynek Przychodni i Szpitala przy ulicy Młodzieżowej 21

  • Przy wejściu do budynku od strony parkingu znajduje się pochylnia dla osób niepełnosprawnych,
  • Budynek Przychodni oraz Szpitala jest wyposażony windy. Windy nie posiadają informacji głosowej.
  • istnieje możliwość wstępu z psem asystującym bez ograniczeń,

Koordynator do spraw dostępności w Beskidzkim Centrum Medycznym Sp. z o.o.

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności
mgr Iwona Mikołajczyk
Przełożona Pielęgniarek Zakładu Leczniczego
Przychodnia BCM
Beskidzkie Centrum Medyczne Sp. z o. o.
ul. Młodzieżowa 21( Przychodnia II piętro)
43-300 Bielsko Biała

imikolajczyk@bcm.bielsko.pl
Tel.  33 826 34 07