Regulamin


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI
„ELEKTRONICZNE WYNIKI BADAŃ  LABORATORYJNYCH”


I. Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013.1422 j.t.) Beskidzkie Centrum Medyczne Sp. z o.o.  z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Dąbrowskiego 3/1 (zwana dalej BCM lub Usługodawca), wprowadza niniejszym Regulamin świadczenia usługi „Elektroniczne Wyniki Badań Laboratoryjnych” (zwanej dalej usługą EWBL bądź Usługą), zwany dalej Regulaminem.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki świadczenia przez BCM usługi EWBL na rzecz Usługobiorców drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.online.bcm.bielsko.pl
 3. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od momentu podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usługi EWBL.

II. Definicje

 1. Usługodawca - Beskidzkie Centrum Medyczne Sp. z o.o.  z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Dąbrowskiego 3/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej,  VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000021010, NIP: 5471761675, REGON: 070867859, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000,00 zł
 2. Usługobiorca – osoba fizyczna , korzystająca z usługi EWBL;
 3. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych, bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne
 4. Środki komunikacji elektronicznej- rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi.
 5. Serwis- stanowi prezentację danych, przesyłanych częściowo lub w całości przez sieć Internet, odczytywanych za pomocą przeglądarki internetowej lub z wykorzystaniem innych możliwości technicznych. Serwis stworzony w celu udostępniania informacji na temat wyników badań na indywidualne żądanie Usługobiorców, deklarującym chęć korzystania z takich usług.
 6. Login- identyfikator Usługobiorcy, indywidualny , nadawany przez Usługodawcę
 7. Hasło jednorazowe - hasło dostępu do konta Usługobiorcy, nadane przez Usługodawcę
 8. Usługa Elektroniczne Wyniki Badań Laboratoryjnych  - nieodpłatna usługa wykonywana przez BCM poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych, bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

III. Zakres i warunki świadczenia Usługi EWBL

 1. BCM w ramach zlecenia usługi wykonania badania laboratoryjnego świadczy usługę EWBL polegającą na udostępnieniu Usługobiorcy jego wyników badań laboratoryjnych wykonanych w laboratoriach BCM. Usługa EWBL świadczona jest poprzez stronę internetową  www.online.bcm.bielsko.pl .na której udostępniane są informacje na temat wyników badań. Usługobiorca ma dostęp do informacji na temat wyników badań laboratoryjnych po uprzedniej weryfikacji (logowanie na podstawie loginu i hasła dostępu).
 2. Usługodawca zapewni możliwość korzystania z serwisu 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Informacja na temat wyników badań będzie dostępna w serwisie www.online.bcm.bielsko.pl
 3. Wymagania techniczne (ze strony Usługobiorcy) niezbędne do korzystania z Usługi EWBL są następujące:
  - komputer z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarka internetowa stron www ( zalecana jest najnowsza wersja Chrome lub Mozilla Firefox) oprogramowanie umożliwiające przeglądanie plików w formacie PDF ( np. Acrobat Reader)
 4. BCM nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za to, że Usługa EWBL nie będzie świadczona względem Usługobiorcy ze względu na brak odpowiedniego sprzętu komputerowego, systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej bądź innych okoliczności leżących po stronie Usługobiorcy. BCM nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne skutki wadliwego działania lub niezgodnego z prawem wykorzystania łączy telekomunikacyjnych znajdujących się poza dyspozycją Usługodawcy i szkody przez nie wywołane.
 5. Usługobiorca może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z usługi poprzez likwidację konta.

IV. Prawa i obowiązki Stron

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usługi EWBL, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usługi EWBL:
  1. ze względów bezpieczeństwa lub innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy;
  2. z konieczności dokonania niezbędnych czynności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem, ulepszaniem, konserwacją lub zabezpieczaniem systemów informatycznych i zasilania, przy czym okres czasowego zawieszenia dostępu nie będzie dłuższy, niż czas konieczny do usunięcia powstałych nieprawidłowości.
 3. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za:
  1. Problemy w funkcjonowaniu Usługi EWBL, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, takich jak m.in. wadliwe działanie sieci Internet, zakłócenia w działaniu sieci energetycznej, wady transmisji danych, działanie siły wyższej, decyzje organów władzy publicznej, opóźnienia wynikające z awarii systemów komputerowych, systemów zasilania i łączy telekomunikacyjnych, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie była w stanie przewidzieć, lub którym nie mogła zapobiec;
  2. następstwa korzystania z Usługi EWBL przez Usługobiorcę ( w tym szkody powstałe po jego stronie lub po stronie osób trzecich) w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
  3. Usługodawca nie odpowiada za dane utracone przez Usługobiorcę w wyniku działania czynników zewnętrznych lub osób trzecich.
 4. Usługobiorca zobowiązuje się korzystać z Usługi EWBL w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych udostępnianych drogą elektroniczną, jednakże ze względu na publiczny charakter sieci Internet, Usługobiorca musi mieć świadomość, że istnieje ryzyko uzyskania dostępu do tych danych przez osoby nieuprawnione. Usługobiorca powinien zachować ostrożność podczas korzystania z tych usług. Usługodawca zaleca, aby podczas tworzenia hasła Usługobiorca kierował się zasadami żeby hasło zawierało minimum 8 znaków, w tym jedną dużą literę i jedną cyfrę.

V. Korzystanie z Usługi EWBL

 1. Korzystanie z Usługi przez Usługobiorcę jest możliwe po uprzedniej jego weryfikacji.
 2. Weryfikacja polega na poprawnym przeprowadzeniu przez Usługobiorcę operacji logowania do Serwisu.
 3. Logowanie następuje poprzez wpisanie w odpowiednim polu loginu Usługobiorcy oraz Hasła.
 4. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za zachowanie hasła w tajemnicy i udostępnianie go osobom trzecim.
 5. W przypadku, gdy Usługobiorca zapomni hasła lub w jakiś sposób je utraci powinien skorzystać z dostępnej na stronie serwisu opcji „Zapomniałem hasła”.

VI. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Usługobiorca jest uprawniony do złożenia reklamacji związanej z nieprawidłowym funkcjonowaniem Usługi EWBL,. Złożenie reklamacji powinno nastąpić pisemnie na adres siedziby Usługodawcy tj. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Dąbrowskiego 3/1  bądź też na adres e-mail: bcm@bcm.bielsko.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy lub adres e-mail, opis przedmiotu reklamacji).
  2. wskazanie problemu, w związku z którym składana jest reklamacja.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu i udzieli odpowiedzi pisemnie lub poprzez e-mail w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

VII. Polityka prywatności ( plików cookies)

 1. BCM zapewnia bezpieczeństwo i poufność danych przesyłanych w ramach świadczenia usługi EWBL poprzez zastosowanie odpowiednich narzędzi informatycznych, z zastrzeżeniem IV ust. 5.
 2. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Beskidzkie Centrum Medyczne Sp. z o.o.  z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Dąbrowskiego 3/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej,  VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000021010, NIP: 5471761675, REGON: 070867859, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000,00 zł
 3. BCM przetwarza dane osobowe Usługobiorców które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub zakończenia świadczenia Usługi EWBL przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usługi EWBL, z zachowaniem zasad  bezpieczeństwa, wymaganych Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i przepisów wykonawczych.
 4. Usługodawca  zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych celem ochrony przetwarzanych danych osobowych.
 5. Na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997.133.883 z póź. zm.) Usługodawca zapewnia Usługobiorcom realizację wynikających z niej uprawnień, a w szczególności prawo do wglądu do własnych danych, prawo do żądania aktualizacji tych danych oraz inne uprawnienia wynikające z przepisów tej ustawy.
 6. Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w komputerze Usługobiorcy zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies". Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 7. Usługodawca za pomocą plików Cookies przechowuje na Urządzeniu Usługobiorcy informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej – na zasadach niżej  określonych.
 8. Usługodawca  wykorzystuje następujące typy plików Cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Usługobiorcy i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Usługobiorcy i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia.
 9. Korzystanie przez Usługodawcę  z plików Cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Urządzeniu Usługobiorcy i oprogramowaniu zainstalowanym w tym Urządzeniu.
 10. Usługodawca wykorzystuje Cookies :
  1. Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Sprzedawcę, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
  2. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez osoby trzecie, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 11. Usługodawca wykorzystuje Cookies Własne  w następujących celach:
 12. Usługodawca wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w celach opisanych na stronie www.bcm.bielsko.pl w regulaminie plików Cookies.
 13. Usługobiorca ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia w ustawieniach przeglądarki internetowej lub poprzez konfigurację usługi - w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Usługobiorcy . Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 14. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć pliki Cookies.
 15. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu

VIII. Ochrona praw własności intelektualnej
Wszelkie prawa autorskie dotyczące Serwisu , wyglądu graficznego, oprogramowania, bazy danych i elementów graficznych podlegają ochronie prawnej i są własnością Usługodawcy.

IX Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej BCM pod adresem www.online.bcm.bielsko.pl .
 2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi EWBL jest akceptacja niniejszego Regulaminu w trakcie pierwszego logowania.
 3. Prawem właściwym  dla stosunku wynikającego z zawarcia umowy świadczenia usługi EWBL jest prawo polskie.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.